Kdo jsem a co nabízím

Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Češtině se dlouhá léta věnuji profesionálně vědecky i pedagogicky − 15 let jsem ji učila na Masarykově univerzitě. Dříve jsem také pracovala jako novinářka. Mám bohaté zkušenosti s vytvářením vlastních textů nejrůznějších stylů a žánrů i s opravováním a vylepšováním textů cizích.


Jsem přesvědčená, že ke kultivovanému jazykovému projevu nepatří pouze (a patří vlastně jen částečně) bezchybné zvládnutí spisovné češtiny a českého pravopisu. Vytříbeně mluvit a psát lze i ne zcela spisovně. Nezbytný je však jazykový cit, inteligence, smysl pro účelné využití jazykových prostředků, pro obraznost a pro krásu.

Pro vás jako pro potenciální klienty z toho vyplývá, že k vašim textům budu přistupovat s nadhledem, s cílem je svými zásahy stylisticky kultivovat. Moje návrhy budou vždy respektovat komunikační záměr textu, který někdy (např. reklamní web, osobní blog) lépe naplní částečně nespisovná forma. Pokud bude vaším přáním vytvořit text ve spisovné češtině, samozřejmě se tím budu řídit. Pravopisné chyby opravím v každém případě. U odborných textů zkontroluji jejich formální úpravu (citace podle platných norem, poznámkový aparát). Jako intelektuálka s vyvinutým analytickým myšlením mám v oblibě stručné, jasné a čisté vyjadřování. Proto se zvláště u odborných textů snažím o zjednodušení větných konstrukcí a o jejich očištění, aby byly co nejsrozumitelnější. Moje zásahy pak mají podobu razantních škrtů.

Všechny svoje návrhy na změny v textu umím zdůvodnit a ráda diskutuji i o jazykových problémech, které s nimi souvisí (a nebo ani nesouvisí) a které klienta zajímají. Na těchto stránkách to činím v blogu a kromě toho vám mohu nabídnout i individuální odbornou jazykovou konzultaci. Jestliže naopak potřebujete pouze rychle (a bez řečí:-) opravit chyby a gramatiku, budu také ochotně a promptně spolupracovat.