Můžete se přihlašovat, rozhodně se ale nehlašte

29. 8. 2015

Jednou z nejčastějších chyb při časování sloves jsou tvary rozkazovacího způsobu u sloves 4. třídy podle vzoru prosit, která mají kořen zakončený na sykavku. Patří sem slovesa typu (při)hlásit (se), hasit, kvasit, rdousit, spasit, urazit (se), mrazit, vrazit. Běžně se setkáváme s nesprávnými tvary se -š- nebo -ž-, tedy se zákazy, rozkazy, doporučeními či radami jako např. neuražte se, přihlašte se, zmrzlinu zmražte. Uživatelé jsou ke změkčování původního kořenného -s- nebo -z- pravděpodobně motivováni odvozeninami, kde je měkčení náležité. Souhlásky -š- nebo -ž- máme např. v nedokonavých protějšcích některých uvedených dokonavých sloves (urážet se, vrážet, přihlašovat se) nebo v přídavných jménech vzniklých z těchto sloves, ať už z dokonavých (uražený, zaražený, přihlášený), nebo z nedokonavých (mražený, (za)rdoušený, hašené vápno, kvašená zelenina). Někdo bojuje s těmito ne úplně samozřejmě a snadno utvořitelnými rozkazy oklikou, použije vidovou dvojici "problematického" slovesa, větu rozvine a prohlásí třeba: Je zbytečné, abyste se urážel. Jinou možností nepřímého vyjádření může být kombinace s modálním slovesem: (Při)hlásit se můžete na.../ u.... Je to i zdvořilejší než někomu přihlášení přímo nařizovat...

Proč je v některých slovesných tvarech -s- a -z- a proč se jinde změnilo na -š- a -ž-, je otázka historická – souvisí se starými praslovanskými palatalizacemi (změnami, při nichž docházelo ke změkčování souhlásek) – a komplikovaná. Běžnému uživateli, kterému záleží na tom, aby svůj mateřský jazyk příliš neprznil, postačí, když zapojí svůj kulturní a všeobecný přehled a vzpomene si třeba na biblismus Proste a bude vám dáno! (Prošte, a nebude vám dáno zhola nic, můžeme doplnit.) nebo na přísloví Nehas, co tě nepálí. Také může zvolat: Spas se, kdo můžeš (před drzými rozkazy typu přihlašte se)! Podle těchto "vzorových" ustálených spojení a vět pak snadno může vytvořit i odpovídající rozkazy u jiných sloves podle vzoru prosit.